Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing

als u gebruik maakt van, een Ervaring plaatst op of een bestelling plaatst via onze

Website en bevatten belangrijke informatie voor u als Gebruiker van de Website.

Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze

voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog

eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

 1. Adverteerder : de professionele partij die haar producten/diensten en portfolio aanbiedt

op de Website.

 1. Algemene Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Dienst : de Dienst die Cocktail Lab aanbiedt aan haar Gebruikers, bestaande uit het

aanbieden van een platform waarop Gebruikers informatie (al dan niet

afkomstig van Adverteerders) kunnen raadplegen, Ervaringen kunnen plaatsen

en gebruik kunnen maken van het aanbod van Cocktail Lab.

 1. Ervaring : de mening van Gebruikers van de Website over de op de Website

staande Adverteerders uitgedrukt in tekst en/of cijfers.

 1. Gebruiker : de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of

bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Cocktail Lab en/of zich geregistreerd

heeft op de Website.

 1. Overeenkomst : iedere afspraak of overeenkomst tussen Cocktail Lab en

Gebruiker, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal

onderdeel uitmaken.

 1. Cocktail Lab : Cocktail Lab is een onderdeel van The Cocktail Chiefs B.V. en is gevestigd te Talmastraat 119, Breda. Ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder registratienummer 90391861 handelend onder

de naam Cocktail Lab.

 1. Website: de website van Cocktail Lab, te raadplegen via

www.cocktaillab.nl en alle bijbehorende sub domeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Cocktail Lab en in het geval een Gebruiker zich geregistreerd heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Gebruiker in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende

aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet

voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Cocktail Lab slechts

bindend, indien en voor zover deze door Cocktail Lab uitdrukkelijk schriftelijk

zijn aanvaard.

 1. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden

ook van toepassing, maar kan Gebruiker zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door

Gebruiker van het aanbod van Cocktail Lab en het voldoen aan de daarbij door

Cocktail Lab gestelde voorwaarden. Aanbod kan bestaan uit het afnemen van

een betaalde Dienst bij Cocktail Lab, het enkel verschaffen van toegang tot de

Website (en aanmaken account), het doen plaatsen van Ervaringen of het

afnemen van losse producten en Diensten.

 1. Indien Gebruiker het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

Cocktail Lab onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is

bevestigd, heeft Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 1. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de

Overeenkomst door Gebruiker onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft

Cocktail Lab het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste

gegevens zijn ontvangen.

 1. Cocktail Lab kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Gebruiker

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

Overeenkomst. Indien Cocktail Lab op grond van dit onderzoek goede gronden

heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een

bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Prijs & informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Cocktail Lab afkomstige materialen

vermelde prijzen zijn voor zover gericht aan de Gebruiker inclusief btw, Nederlandse accijns en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders weergegeven. De prijzen zijn exclusief bezorgingskosten.

 1. Alle aanbiedingen van Cocktail Lab zijn vrijblijvend. Cocktail Lab behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
 2. Indien er voor bepaalde producten en/of Diensten bijkomende kosten worden

gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden

vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden

weergegeven.

 1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Cocktail Lab kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te

allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website

en in andere van Cocktail Lab afkomstige materialen zijn dan ook onder

voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 5. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Gebruiker zich registreren

via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

 1. Gebruiker dient zijn inloggegevens en zijn gebruikersnaam strikt

geheim te houden. Cocktail Lab is niet aansprakelijk voor misbruik van de

inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich

aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen

gebeurt via het account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en

het risico van Gebruiker.

 1. Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van

onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk Cocktail Lab daarvan in kennis te stellen, zodat Cocktail Lab gepaste maatregelen kan nemen.

 1. Voor het enkel plaatsen van een Ervaring wordt Gebruiker altijd gevraagd een

e-mailadres te verstrekken. Het e-mailadres wordt gebruikt ter verificatie na

het plaatsen van een Ervaring, zodat Gebruiker het plaatsen van de Ervaring

kan bevestigen. Voor het plaatsen van een Ervaring kunnen andere

gebruikersnamen en e-mailadressen gebruikt worden dan de gegevens zoals

deze zijn opgegeven ten tijde van de accountregistratie.

 1. In de Ervaring wordt de naam weergegeven die Gebruiker heeft ingevoerd,

derhalve dient Gebruiker zelf te beoordelen of hij daarvoor zijn accountnaam

wil gebruiken of een andere (scherm)naam.

Artikel 6. Gebruik website

 1. De Diensten (zoals tools) die Cocktail Lab aanbiedt, worden naar beste kunnen

aangeboden, maar er kan geen garantie gegeven worden over eventuele

resultaten die een Gebruiker wenst te behalen. De Diensten worden geleverd ‘as is’.

 1. Zoals reeds bepaald in artikel 4, bieden derden, zoals Adverteerders diensten

en informatie aan op de Website. Cocktail Lab draagt geen verantwoordelijkheid

voor het voldoen aan hun verplichtingen door en de juiste uitvoering van de te

verrichten werkzaamheden en dienstverlening door deze Adverteerders, indien

Gebruiker met deze Adverteerders bijvoorbeeld in contact treedt of een

overeenkomst sluit.

 1. Doordat Cocktail Lab in voorgenoemd geval slechts een faciliterende rol speelt,

kan Cocktail Lab niet garanderen dat de Adverteerders hun werkzaamheden

naar juistheid uitvoeren of de beoogde kwaliteit garanderen als is aangegeven

in hun aanbod. Cocktail Lab spant zich wel in om de kwaliteit van de

Adverteerders en hun aanbod te waarborgen. Adverteerders worden ook aan

bepaalde voorwaarden gebonden.

 1. Gebruiker vrijwaart Cocktail Lab voor alle vorderingen van derden die verband

houden met een door Gebruiker gesloten overeenkomst met Adverteerder.

 1. Cocktail Lab doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de Dienst

en/of Website.

 1. Cocktail Lab onderhoudt de Website actief. Onderhoud kan elk moment

plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.

Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

 1. Cocktail Lab mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Website aanpassen.

Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk

beslist Cocktail Lab zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 7. Uitvoering losse aankopen (producten)

1.Cocktail Lab verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

 1. Indien Gebruiker een los product afneemt, wordt dit zo spoedig mogelijk na de

totstandkoming verzonden naar het door Gebruiker aangegeven adres. Indien

geen levertermijn is vermeld, of is overeengekomen, zal een product altijd

binnen 30 dagen geleverd worden.

 1. Cocktail Lab is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de

verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 1. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst

omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn

de producten geleverd zullen worden.

5.Leveringen zijn vooralsnog alleen mogelijk binnen Nederland tenzij anders overeengekomen met Cocktail Lab.

 1. Indien Cocktail Lab de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan

leveren, stelt zij Gebruiker daarvan in kennis. Gebruiker kan in dat geval

akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de

Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 1. Cocktail Lab raadt Gebruiker aan de geleverde producten te inspecteren en de

daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per

e-mail, te melden.

 1. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,

gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Gebruiker. Indien

uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Gebruiker.

Als Gebruiker besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij

overdracht van de producten.

 1. Cocktail Lab is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te

leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.

Gebruiker is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het

product kosteloos te retourneren.

 1. Indien er sprake is van digitale producten niet op drager of Diensten die los

worden aangeboden al dan niet door derden, zoals cursusmateriaal etc. zal het

bestelde direct verzonden worden naar het door Gebruiker opgegeven

emailadres en/of beschikbaar worden via zijn of haar account.

Artikel 9. Herroepingsrecht bij producten

 1. Gebruiker kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Gebruiker, of een

vooraf door Gebruiker aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het

product heeft ontvangen, of:

 • als Gebruiker in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft

besteld: de dag waarop Gebruiker, of een door hem aangewezen

derde, het laatste product heeft ontvangen. Cocktail Lab mag, mits hij

Gebruiker hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze

over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten

met een verschillende levertijd weigeren.

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen

of onderdelen: de dag waarop Gebruiker, of een door hem

aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen;

 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten

gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Gebruiker, of een

door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd:

 1. Gebruiker kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering

van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende

minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cocktail Lab mag

Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave

van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van

de overeenkomst.

Artikel 10. Verplichtingen van Gebruiker tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedoelde bedenktijd zal Gebruiker zorgvuldig omgaan met het

product en de verpakking. De verpakking van de tube dient onaangebroken te blijven. Het uitgangspunt is dat Gebruiker het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. Gebruiker is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die

het gevolg is van een manier van omgaan met het product.

Artikel 11. Uitoefening van het herroepingsrecht door Gebruiker en

kosten daarvan

 1. Als Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op

andere ondubbelzinnige wijze aan Cocktail Lab. Het modelformulier is opgenomen in een bijlage bij deze Algemene Voorwaarden.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt Gebruiker het product terug (bij een aankoop

product), of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Cocktail Lab. Dit hoeft

niet als Cocktail Lab heeft aangeboden het product zelf af te halen. Gebruiker

heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product

terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 1. Gebruiker zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door

Cocktail Lab verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij Gebruiker.

 1. Gebruiker draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product.

 1. Indien Gebruiker herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de

verrichting van de Dienst te starten is Gebruiker Cocktail Lab een bedrag

verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door

Cocktail Lab is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de

volledige nakoming van de verbintenis.

 1. Als Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12. Verplichtingen van Cocktail Lab bij herroeping

 1. Als Cocktail Lab de melding van herroeping door Gebruiker op elektronische

wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een

ontvangstbevestiging.

 1. Cocktail Lab vergoedt alle betalingen van Gebruiker, inclusief eventuele

leveringskosten door Cocktail Lab in rekening gebracht voor het geretourneerde

product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop

Gebruiker hem de herroeping meldt. Tenzij Cocktail Lab aanbiedt het product

zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft

ontvangen of tot Gebruiker aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,

naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. Cocktail Lab gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Gebruiker

heeft gebruikt, tenzij Gebruiker instemt met een andere methode. De

terugbetaling is kosteloos voor Gebruiker.

 1. Als Gebruiker heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft Cocktail Lab de bijkomende kosten voor

de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht

Cocktail Lab sluit de volgende producten en Diensten uit van het herroepingsrecht:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de Dienst, maar alleen

als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van

Gebruiker; en

 1. Gebruiker heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra

Cocktail Lab de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is

voorzien;

 1. Volgens specificaties van Gebruiker vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele

keuze of beslissing van Gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon

bestemd zijn;

 1. De levering van digitale inhoud (ook cursus en trainingsmateriaal) anders dan

op een materiële drager, maar alleen als:

 1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming

van Gebruiker; en

 1. Gebruiker heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 14. Betaling

 1. Gebruiker dient betalingen aan Cocktail Lab volgens de in de bestelprocedure en

eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Cocktail Lab

is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook

van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Gebruiker een

betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. Indien er sprake

is van betaling voor een (doorlopende) Dienst, vindt betaling vooraf plaats,

voor een periode zoals is overeengekomen.

 1. Indien Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door Cocktail Lab in gebreke is gesteld en Cocktail Lab Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is Cocktail Lab gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten

bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over

de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een

minimum van € 40,=. Cocktail Lab kan ten voordele van Gebruiker afwijken van

genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15. Plaatsen Ervaring

Voor het plaatsen van Ervaringen gelden de volgende regels:

 1. Middels het classificatiesysteem beoordeelt Gebruiker een bedrijf of

Adverteerder. Daarnaast dient er een onderbouwing van in ieder geval 120

tekens gegeven te worden.

 1. Het kopiëren van teksten of gedeelten van andere sites en/of personen is niet

toegestaan.

 1. De inhoud en afzender van een ervaring moet betrouwbaar zijn. Ervaringen over gebeurtenissen die plaatsvonden in een ver verleden worden niet geplaatst.
 2. Het is niet toegestaan om ervaringen te plaatsen:

○ waarbij een bedrijf beschuldigd wordt van strafbare feiten;

○ met een commercieel karakter;

○ met racistische, xenofobe, grove, beledigende, smadelijke en lasterlijke taal;

○ die discriminerende, haat zaaiende en andere niet genoemde strafbare

uitingen bevatten;

○ met scheldwoorden;

○ met taalgebruik dat de intellectuele eigendomsrechten van derden kan

schaden (zoals het vermelden van een merk, auteursrechtelijk beschermde

teksten etc.) refererend gebruik mag uiteraard wel;

○ met daarin persoonsgegevens waaronder, maar niet beperkt tot

adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen etc., waaronder namen

van andere mensen (bekende personen inbegrepen);

○ waarin andere bedrijven onnodig worden afgekraakt. Uiteraard is een

onderbouwde mening toegestaan;

○ met seksuele inhoudt;

○ met links naar en berichten over illegale sites en software of cracks,

serienummers, pornografie en/of ander aanstootgevend of verboden

materiaal, maar ook naar sites waarop downloads worden aangeboden van

auteursrechtelijk beschermd materiaal;

○ als wraak;

○ onleesbaar taalgebruik;

○ die in strijd zijn met wetgeving, regelgeving en/of goede zeden;

○ die niet door direct betrokkenen zelf zijn

geplaatst.

 1. Indien het vermoeden bestaat dat Gebruiker zich voordoet als een ander

persoon/Gebruiker, is Cocktail Lab gerechtigd de ervaring niet te plaatsen.

 1. Het is niet toegestaan om als Gebruiker op andere ervaringen te reageren. Het

toestaan van reacties op andere Ervaringen biedt de mogelijkheid tot discussie

en zorgt ervoor dat elke nieuwe reactie t.b.v. de discussie als Ervaring, derhalve

kan er niet gereageerd worden. Indien een Adverteerder wil reageren op een

Ervaring, is dat mogelijk via zijn eigen account.

 1. Indien Cocktail Lab constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden

overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Cocktail Lab zonder reden

Ervaringen verwijderen.

 1. Indien naar het oordeel van Cocktail Lab hinder, schade of een ander gevaar

ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van

Cocktail Lab of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder

door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van

persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare

software, is Cocktail Lab gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij

redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. In

het bijzonder is Cocktail Lab gerechtigd Ervaringen naar eigen inzicht aan te

passen.

 1. Cocktail Lab is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde

strafbare feiten. Daarnaast is Cocktail Lab gerechtigd om naam, adres, IP-adres

en andere identificerende gegevens van gebruiker af te geven aan een derde

die klaagt dat er sprake is van inbreuk op diens rechten of deze algemene

voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende

aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de

gegevens.

 1. Cocktail Lab kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels

op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Cocktail Lab van alle claims van

derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van
 1. Gebruiker begrijpt dat Cocktail Lab slechts bemiddelt en derhalve niet

aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de

overeenkomst die Gebruiker sluit met een Adverteerder.

 1. Cocktail Lab is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die Gebruiker

uiteindelijk sluit met een via de Website in contact gekomen Adverteerder.

Cocktail Lab is ook niet verantwoordelijk voor de overeenkomst welke eventueel

direct via de Website wordt gesloten.

 1. Cocktail Lab bevat eventueel links naar websites van derden. Cocktail Lab staat

niet in voor de juiste werking van deze links. Cocktail Lab heeft geen

zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid

welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.

Artikel 18. Intellectueel eigendom Website en Ervaringen

 1. De Dienst, de Website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en

afbeeldingen op de Website (en andere websites en uitingen van Cocktail Lab) is

het intellectueel eigendom van Cocktail Lab of van diens licentiegevers. Deze

mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan worden zonder

aparte schriftelijke toestemming van Cocktail Lab, behalve in de gevallen waarin

dat wettelijk is toegestaan. Informatie die Adverteerders en andere derden op

de Website publiceren is het intellectueel eigendom van deze derden of haar

toeleveranciers.

 1. Informatie die Gebruiker publiceert of opslaat via de Dienst is en blijft

eigendom van Gebruiker (of van diens toeleveranciers). Cocktail Lab verkrijgt

echter wel een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst en

dus te publiceren op de Website.

 1. Het gebruiksrecht uit het vorige lid geldt voor onbepaalde tijd gegeven en kan

niet worden ingetrokken. Gebruiker verleent dus voor elk geplaatst bericht een

eeuwig durende niet-exclusieve licentie. Gebruiker begrijpt dat Ervaringen

derhalve ook aangepast en/of verwijderd mogen worden door Cocktail Lab en

dat daarnaast de teksten ook gevonden kunnen worden via zoekmachines.

Inhoudelijk zal de strekking en mening niet aangepast worden, het zal enkel

gaan om aanpassingen die de taal en leesbaarheid ten goede komen.

 1. Cocktail Lab kan Ervaringen en teksten weigeren. In uitzonderlijke gevallen

waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de

informatie kan Cocktail Lab besluiten tot aanpassing of verwijdering.

 1. Gebruiker verklaart dat Ervaringen geen inbreuk maken op enig intellectueel

eigendomsrecht van derden en dat hij, indien hij wel materiaal van derden

plaatst, hiervoor toestemming heeft gekregen.

 1. Het is na plaatsing van een Ervaring niet mogelijk deze aan te passen of te

verwijderen. Het is enkel toegestaan een naam (gebruikersnaam) te laten

verwijderen, conform privacywetgeving, echter de Ervaring zal gepubliceerd

blijven. Indien er zwaarwegende redenen voor verwijdering zijn, is het wel

mogelijk om verwijdering aan te vragen.

 1. Indien Cocktail Lab constateert dat Ervaringen zijn overgenomen door sites van

derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Cocktail Lab gemachtigd om

op eigen naam of namens Gebruiker hiertegen in rechte op te treden. Alle

kosten hiervan zijn voor rekening Cocktail Lab, maar Gebruiker dient zo nodig

medewerking hieraan te verlenen.

Artikel 19. Klachtenprocedure

 1. Indien Gebruiker een klacht heeft over een product en/of over andere

aspecten van de dienstverlening van Cocktail Lab, dan kan hij bij Cocktail Lab

telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens

onder aan de Algemene Voorwaarden.

 1. Cocktail Lab geeft Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5

dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog

niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal

Cocktail Lab binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een

indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of

definitieve reactie te geven op de klacht van Gebruiker.

 1. Gebruiker kan ook een klacht indienen via het Europese

geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseL

anguage

Artikel 20. Persoonsgegevens

 1. Cocktail Lab verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker conform de op de

Website gepubliceerde privacy statement.

 1. Cocktail Lab spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen

verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Cocktail Lab legt hiervoor

passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij

onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 21. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van

toepassing.

 1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,

zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de

Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in

het arrondissement waar Cocktail Lab gevestigd is.

 1. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit

niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in

dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel

als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling

gestalte wordt gegeven.

 1. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie

per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit

van de e-mail voldoende vaststaat.

 1. Cocktail Lab mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment

aanpassen.

 1. Cocktail Lab zal de Gebruiker op voorhand informeren over de wijzigingen. Indien de Gebruiker niet akkoord is met de nieuwe algemene voorwaarden, dan dient zij het gebruik van de Diensten te staken vóór de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Gebruik van

de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de

gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 1. Cocktail Lab is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst

over te dragen aan een derde die de Website en de Diensten of de betreffende

bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of

opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

– Per email: info@cocktaillab.nl

– Per telefoon: +31 6 21 97 35 40

– Per brief op dit adres: Talmastraat 119 4812 KA Breda

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt

herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij

producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)